Wprowadzenie
Na rynku istnieje wiele systemów CMS (ang. Content Management System), najczęściej stworzone w oparciu o technologie PHP (Drupal, Jomala). DotNetNuke jest systemem zarządzania treścią opartym na technologii Microsoft .NET. Pozwala na szybkie stworzenie bogatej strony internetowej bez znajomości tajników programowania. Aplikacja została napisana w języku VB.NET jednak może być rozwijana poprzez specjalne moduły napisane w każdym języku zgodnym z specyfikacją CLI. Duża liczba modułów, pozytywnie wpłynęła na popularność środowiska szczególnie w USA. Wiele firm tworzących oprogramowanie, zajmuje się głównie tworzeniem tego typu modułów, najczęściej w języku VB.NET i C#.
Standardowo system opiera się na bazie danych Microsoft SQL Server 2005, jednak dzięki specjalnemu API nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować go na bazach danych innych producentów. Poniżej został omówiony proces instalacji systemu DotNetNuke na komputerze lokalnym. Instalacja na serwerze zdalnym odbywa się analogicznie.
Wymagania systemu
 • wersja instalacyjna aplikacji DotNetNuke, np. z strony http://dotnetnuke.codeplex.com/releases, nie mylić z wersją source (autor wybrał wersję DotNetNuke_Community_05.04.02_Install.zip),
 • serwer www, w niniejszym artykule został wykorzystany Internet Information Server dołączony do systemu operacyjnego Windows XP Professional,
 • baza danych np. Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL itp, autor wybrał bazę SQL Server 2008,
 • pakiet .NET Framework w wersji minimum 2.0, autor wybrał wersję 3.5;
Konfiguracja serwera IIS
DotNetNuke jest aplikacją webową i do uruchomienia wymaga serwera WWW standardowo jest to ang. Internet Information Server. Autor zakłada że wyżej wymieniony serwer został poprawnie zainstalowany. Chcąc przystosować go do pracy z DNN należy go skonfigurować według następujących kroków:
 • utworzyć katalog C:\Inetpub\wwwroot\dnn2, przenieść do niego rozpakowaną zawartość archiwumDotNetNuke_Community_05.04.02_Install.zip,
 • utworzyć katalog wirtualny o nazwie np. dnn2, co pokazano na rys.1, tak aby odwoływał się do katalogu fizycznego C:\Inetpub\wwwroot\dnn2,
  IIS1
  Rys. 1 Tworzenie nowego wirtualnego katalogu
 • ustawić parametry katalogu wirtualnego zgodnie z rys. 2, rys. 3 i rys. 4
  IIS2
  Rys. 2 Opcje Virtual Directory

  IIS3
  Rys. 3 Plik Default.aspx na pierwszym miejscu

  IIS4
  Rys. 4 ASP.NET ver.2
 • nadać uprawnienia w przypadku OS Windows 2000/XP użytkownikowi ASPNET, OS 2003/Vista/2008 użytkownikowi Network Serwice, OS 2008R2/Windows 7 użytkownikowi IIS AppPool, uprawnienie "Full Control" do katalogu C:\Inetpub\wwwroot\dnn2, a w zakładce "Advanced" zgodnie z rys. 5
  IIS5
  Rys. 5 Prawa dostępu użytkownika ASPNET
Konfiguracja bazy danych
Kolejnym krokiem jest konfiguracja bazy danych, autor wybrał bazę Microsoft SQL Server 2005. W przypadku innych wersji baz danych tego producenta proces będzie wyglądał analogicznie. Uwaga SQL Server 2000 nie jest obsługiwany przez najnowszą wersję DotNetNuke. Konfiguracja bazy danych polega na wykonaniu następujących kroków:
 • utworzyć użytkownika o nazwie DnnUser2 i haśle password
  USE [master];
  GO
  CREATE LOGIN [DnnUser2] WITH
  PASSWORD = 'password',
  CHECK_EXPIRATION = OFF,
  CHECK_POLICY = OFF
  GO
 • utworzyć nową bazę danych np. o nazwie dnn2,
  CREATE DATABASE [dnn2]
  ON PRIMARY
   
  ( NAME = N'dnn2', FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\dnn2.mdf', SIZE = 3MB, FILEGROWTH = 1MB )
  LOG ON
  ( NAME = N'dnn2_log', FILENAME = 'C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\dnn2_log.ldf', SIZE = 1MB, FILEGROWTH = 10% )
  GO
 • ustawić właściciela bazy danych dnn2 na użytkownika o nazwie DnnUser2,
  USE [dnn2];
  EXEC sys.sp_changedbowner @loginame = N'DnnUser2', @map = false;
  GO
Konfiguracja pliku web.config
 • przejść do katalogu C:\Inetpub\wwwroot\dnn2,
 • usunąć plik web.config,
 • zmienić nazwę pliku release.config na web.config,
 • w nowym pliku web.confignależy wprowadzić informacje na temat: serwera bazy danych, bazy danych, użytkownika bazy danych. Polega to na zamianie sekcji connectionStrings na
  <add name="SiteSqlServer"
  connectionString="Data Source=DELL\SQLExpress; Initial Catalog=dnn2;User ID=DnnUser2;Password=password"
  providerName="System.Data.SqlClient" />
 • pozostałą część sekcji connectionStrings usunąć
 • w sekcji appSettings zamienić wartość klucza SiteSqlServerna
  <add key="SiteSqlServer"
  value="Data Source=DELL\SQLExpress;Initial Catalog=dnn2;User ID=DnnUser2;Password=password"/>
Właściwy proces instalacji
Po skończonym procesie konfiguracji przedstawionym w powyższych punktach można przystąpić do instalacji.
 • w przeglądarce wpisać adres http://localhost/dnn2/Install/Install.aspx?mode=install, proces instalacji powinien przebiec automatycznie bez problemów, zgodnie z rys. 6
  Instalacja
  Rys. 6 Proces instalcji
 • po skończonej instalacji na samym dole powinien się znajdować link: Click Here To Access Your Portal, po jego kliknięciu powinna ukazać się strona główna portalu DNN;
Instalacja została zakończona. Chcąc zmienić lub rozszerzyć funkcjonalność witryny należy zalogować się jako użytkownik o nazwie host login: host hasło: dnnhost.
Literatura