Czym jest BABOK

BABOK (ang. Business Analysis Body of Knowledge) jest to standard wprowadzony przez organizację IIBA (ang. International Institute of Business Analysis). Jest to pewnego rodzaju model, sposób postępowania określający:

 • sposób prowadzenia analizy biznesowej (ang. Business Analysis),
 • umiejętności i obowiązki analityka biznesowego,
 • zadania i techniki jakie powinny być wykonane aby właściwie zrozumieć zagadnienie,
 • zadania i techniki potrzebne do stworzenia właściwego rozwiązania zagadnienia;

Analiza biznesowa

Analiza biznesowa (ang. Business Analysis) to technika która ma na celu:

 • zrozumienie struktury badanej organizacji lub badanego problemu,
 • zrozumienie procesów badanej organizacji lub badanego problemu,
 • znalezienie powiązań pomiędzy ww. procesami,
 • określenie rozwiązań które wspomogą tą organizację lub badany problem,
 • przewidzenie przyszłych potrzeb badanej organizacji lub badanego problemu;

Analiza biznesowa jest wykonywana przez następujące osoby, system analyst, proces analyst, project manager, developer, QA analyst, business architect. Jednak BABOK nie określa konkretnych zadań ww. zawodom, natomiast opisuje analizę biznesową jako dyscyplinę którą mogą wykonywać ww. grupy zawodowe.

Pojęcia wprowadzone przez BABOK

Chcąc właściwie zrozumieć BABOK najpierw należy przyswoić sobie pojęcia na których bazuje ten standard. Poniżej została przedstawiona lista tych terminów.

Rozwiązanie

Rozwiązanie (ang. solution) jest odpowiedzią na problemy jakie wykazała analiza biznesowa. Może składać się z kilku części lub kroków, jest to tzw. dekompozycja rozwiązania. Kroki odpowiadają za mniejsze procesy. Każdy z kroków jest powiązany z konkretną osobą, lub osobami, które są za nie odpowiedzialne. Rozwiązanie powinno być dopasowane do budżetu, dostępnego czasu, dostępnych zasobów ludzkich itp.

Zakres

Zakres (ang. scope) to:

 • lista wymagań jakie musi spełniać rozwiązanie aby osiągnąć zamierzony cel, tzw. ang. solution scope,
 • praca niezbędna do osiągnięcia zamierzonego rozwiązania, tzw. ang. project scope;

Wymaganie

Wymaganie (ang. requirement) jest to warunek jaki musi zostać spełniony, aby osiągnąć zakładany cel. Wymaganie można przedstawić w formie: umowy, standardu, specyfikacji lub innego dokumentu. Każda z tych form powinna jasno i dokładnie je określać (np. umowa z dnia, zawarta pomiędzy..., itp.) Dodatkowo wymaganie powinno być jasne, zrozumiałe i zatwierdzone przez wszystkie strony projektu lub jego udziałowców.

Knowledge Area

ang. knowledge area w skrócie KA jest to zbiór powiązanych ze sobą zadań oraz technik.

ang. multiple KA to technika wykorzystywana przez wiele ang. Knowledge Area.

Zadania

Zadania (ang. task) to etapy, mniejsze części analizy biznesowej. Zadania nie muszą być wykonywane w określonym porządku, część z nich może należeć do kilku faz cyklu życia projektu. Obowiązują je następujące zasady:

 • posiada wejście (ang. input),
 • zwraca wartość, konkretny wynik,
 • wynik zadania ma być czytelny dla wszystkich stron, udziałowców projektu,
 • jest powiązane z ang. knowledge area;

Input / Output

Dane wejściowe (ang. input) to podstawowe informacje niezbędne do rozpoczęcia zadania. Można je uzyskać z zewnątrz, lub jako informacja wygenerowana (ang. output) przez inne zadanie.

Wyjście (ang. output) to wynik wygenerowany przez zadanie. Jedno zadanie może zwracać wiele wyników, ale wynik może należeć tylko do jednego zadania.

Technika

Technika (ang. technique) jest to opis wykonania zadania. Każde zadanie musi mieć co najmniej jedną technikę, termin „technika” ma bardzo szerokie zastosowanie w analizie biznesowej. Dobranie odpowiedniej techniki w dużej mierze zależy od doświadczenia, specyficznej sytuacji, dlatego nie wszystkie techniki zostały opisane przez specyfikację BABOK.

Metodologia

Metodologia (ang. methodology) określa wszystkie zadania i techniki zostaną wykorzystane w celu rozwiązania zadania biznesowego, przez cały trwania projektu. Dokładny opis metodologii wykracza poza BABOK. Dokładnym jej opracowanie zajmują się ang. methodology authors